top of page

Vedtekter for Halden Kunstforening

§1.  Foreningens navn er Halden Kunstforening.

 

§2.  Foreningens formål er å fremme interesse for kunst og kunsthåndverk i Halden ved utstillinger, foredrag, utlodninger, ekskursjoner m.v. og å arbeide for å opprette et fast galleri i Halden. Foreningen er medlem av Norske Kunstforeninger.

 

§3.  Enhver kan bli medlem av foreningen mot å betale den fastsatte kontingent. Denne fastsettes til enhver tid av årsmøtet. Betalt medlemskontingent gir adgang til foreningens møter og utstillinger. For andre arrangementer kan styret pålegge også medlemmer en inngangsavgift.

 

§4.  Foreningen ledes av et styre som består av leder og 5 styremedlemmer med 2 varamedlemmer. Styret og varamedlemmene velges på årsmøtet. Leder velges ved særskilt valg for ett år. Styremedlemmer velges for to år. Av styremedlemmene utgår 2 –henholdsvis 3 - annet hvert år. Begge vararepresentantene velges for ett år. Blant styremedlemmene velges styret hvert år nestleder, sekretær og kasserer. Styret kan etter behov nedsette underutvalg med spesielle arbeidsoppgaver, for eksempel utstillings-, tur- og arrangementsutvalg.

Foreningen forpliktes ved underskrift av leder sammen med et av styremedlemmene. Over styrets forhandlinger føres protokoll.

 

§5.  Ordinært årsmøte holdes hvert år i februar. Innkalling til møtet må skje med minst 4 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, leveres skriftlig minst 14 dager før årsmøtet. I innkallingen meddeles dagsorden.

På årsmøtet skal behandles:

• Årsmelding

• Revidert regnskap

• Valg av leder

• Valg av styremedlemmer, 2 henholdsvis 3 annet hvert år

• Valg av 2 varamedlemmer

• Valg av valgkomite med 3 medlemmer

• Valg av 1 revisor

• Innkomne saker

• Kontingent for det følgende år

• Utlodning i henhold til §8

Stemmerett har de medlemmer som har betalt kontingent for det forløpne år og møter personlig fram. Vedtak gjøres med alminnelig flertall unntatt i de tilfeller nevnt i §9 og §10. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Valg av leder foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.

 

§6.  Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 4 ukers varsel når styret finner det nødvendig eller det forlanges skriftlig av minst 1/3 av det samlede medlemstall. Et ekstraordinært årsmøte kan i likhet med det ordinære årsmøte foreta disposisjoner av enhver art, som valg og bevilgninger.

 

§7. Foreningens driftsregnskap skal være avsluttet og revidert før det ordinære årsmøte. Regnskapet skal legges fram og godkjennes før det avgående styre kan erklæres fri for sine forpliktelser. Den del av foreningens inntekter som ikke går med til den ordinære drift, brukes eller settes av til innkjøp av kunstverk eller brukes til formål som nevnt i §2. Årsmøtet legger rammen for eventuelle kjøp/salg av kunstverk.

 

§8.  Hvert år holdes en utlodning av innkjøpte kunstverk eller andre gjenstander for medlemmene. Utlodningen skjer på årsmøtet. Alle som har betalt medlemskontingent for inneværende år før årsmøtet, og som deltar på årsmøtet, deltar i utlodningen.

 

§9.  Vedtektsendring kan foretas på det ordinære årsmøte. For at endringen skal være gyldig, kreves at den er vedtatt av minst 2/3 av de frammøtte medlemmer. Forslag til vedtektsendring kan framsettes av styret eller leveres skriftlig til styret av de enkelte medlemmer minst 4 uker før årsmøtet. Forslaget skal være utlagt hos styret til gjennomsyn for medlemmene i minst 2 uker.

 

§10. Vedtak om oppløsning av foreningen er gyldig når det er gjort på det ordinære eller på et ekstraordinært årsmøte. For at vedtaket skal være gyldig, gjelder følgende: ”Hvis ikke 1/6 av foreningens medlemmer er til stede, må vedtaket gjentas på et ekstraordinært årsmøte innen en måned. Det ekstraordinære årsmøtet er da vedtaksdyktig uten hensyn til antall frammøtte medlemmer. I tilfelle av at foreningen skal oppløses, skal foreningens eiendeler tilfalle en stiftelse opprettet til å ta vare på Halden Kunstforenings etterlatte verdier.

 

Halden, 11. april 2018

bottom of page